สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา