ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
(ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.)

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
หมายเลข 1 นายจิรโรจน์ กีรติศักดิ์วรกุล
หมายเลข 2 นางสุมิตรา กัณฑมิตร

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง : สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา
เขต 1 จำนวน 13 ท่าน
เขต 2 จำนวน 16 ท่าน
เขต 3 จำนวน 14 ท่าน

ในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองพะเยา

ทั้งนี้ การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครมีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

“เรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ”

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.