บรรยากาศของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้สมัครทยอยมายื่นเอกสารตลอดในช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)

โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพะเยา ได้รายงานว่า ขณะนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี 1 ราย และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 13 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 16 ราย เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 13 ราย ซึ่งการดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงเปิดรับสมัครจนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา