วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. เทศบาลเมืองพะเยา นำโดยนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีสำนักงานจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมทำความสะอาดพื้นผิวและจุดสัมผัสต่างๆ บริเวณข่วงอารยธรรมพญางำเมือง ลานพญานาค และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยามีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

                จากนั้นทุกภาคส่วนของเทศบาลเมืองพะเยา ได้ดำเนินการทำความสะอาดในทุกจุดสัมผัสภายในสำนักงานและศูนย์บริการฯ ต่างๆ ของเทศบาลเมืองพะเยา อาทิ ราวบันได ลูกบิดประตู จุดให้บริการประชาชนต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ