วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน (ตั๋วโดยสารรถไฟฟ้ามวลชน 5 บาท) โดยมีนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง