วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ชุมชนวัดเมืองชุม บ้านศิรประภา และศูนย์บริการสาธารณสุขแม่ต๋ำ