กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง (หนองฟานโก้ง) และบริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 ในระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563