วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้าแม่ต๋ำป่าลานคำซอย4-6 และพัฒนาถนนจอมทอง