#วัดน้อยริมกว๊านพะเยา วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โบราณสถานวัดน้อย (ร้าง) ริมกว๊านพะเยา ฤกษ์สิริมงคลเวลา 09.09 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลสิริ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ประธานฝ่ายสงฆ์ได้ยกยอขันข้าวตอกดอกไม้อาราธนาอัญเชิญพระเจ้าหินทรายทั้ง 5 องค์ขึ้นประดิษฐานยังวิหารใหม่ที่เทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพะเยา ได้นำคณะศรัทธาสาธุชนจากทิศทั้งสี่ได้ร่วมกันลากจูงฝ้ายสายสิญจน์ผูกโยงยังพระเจ้าหินทรายอัญเชิญขึ้นสู่วิหารใหม่ เจ้าพนักงานตีกังสดาล ลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาชยันโตจนเจ้าพนักงานประดิษฐานพระเจ้าหินทรายบนฐานแท่นแก้วแล้วเสร็จ  จากนั้นคณะศรัทธาจึงพากันใส่ข้าวตอกดอกไม้ขันแก้วทั้งสาม ประธานจุดเทียนทั้ง 7 บนสัตภัณฑ์บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล อธิบดีสงฆ์จาก 5 พระอาราม หมายมีวัดศรีโคมคำ (วัดหลวงนอก) วัดบุญยืน (สร้อยคำ) วัดไชยอาวาส (ประตูเหล็ก) วัดหลวงราชสัณฐาน (วัดหลวงใน) วัดศรีจอมเรือง (วัดจอง) เจริญพระพุทธมนต์สมโภชวิหารใหม่ เสร็จแล้วศรัทธาสาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายยอดปัจจัยสมทบสร้างหอพ่อเสี้ยวบ้านวัดไชยอาวาสประตูเหล็ก ประธานสงฆ์รับถวายแล้ว พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาให้พรแก่ผู้ร่วมงาน พระครูสุจิณธรรมสาร (จิณณะ สุจิณโณ) (อัคคมหาสัทธัมมโชติกธชะ สยาดอภัททันตะธัมมาจิณณะ) วัดศรีจอมเรือง เมืองพะเยา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นแล้วเสร็จพิธี