วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดหญ้า และเก็บขนกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา