วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด เพื่อติดตามและแนะนำวิธีการดูแลทารกในช่วงระยะแรก