วันที่ 8 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำน้ำหมักไปลงท่อตลอดแนวลานอเนกประสงค์ จากนั้นนำเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขนขยะและกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา