วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา นำโดยนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้จัดการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการ “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม” ณ ห้องประชุมเล็กลานม่วนใจ๋หนองระบู เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ให้สามารถสร้างประชากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา