วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ ให้บริการสุขศึกษาและฉีดวัคซีนตามช่วงอายุวัย และศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง ให้บริการวัคซีน 0-4 ปีและประเมินพัฒนาการเด็ก