วันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนวัดเมืองชุม