วันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งสุดท้าย ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา และบริเวณโดยรอบ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน