วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการพ่น ULV และหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญาอุปถัมภ์) ครั้งที่ 2