วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ บริเวณวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) ,ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง