วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกฎจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะทำงานและผู้ร่วมโครงการ พม. "เราไม่ทิ้งกัน" จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้มอบอาหารกลางวันให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ