วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองพะเยา นำโดย นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ชุมชนวัดร่มโพธิ์ทอง