วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานดำเนินกิจกรรมที่ 2 "การสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน" ภายใต้โครงการชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวัดป่าลานคำ