วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา นำโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดกิจกรรม "ถนนสะอาด น่ามอง" ตามที่จังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้มีกิจกรรมการเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนสายหลัก เพื่อให้ถนนสะอาดน่ามองและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง จำนวน 3 ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ในกิจกรรมครั้งนี้ มีพนักงานจากทุกกองในเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกันเก็บขยะริมถนนสายหลักดังนี้

ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกประตูชัย-สี่แยกแม่ต๋ำ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง โรงเรียนเทศบาล 4

ถนนพหลโยธินสายเก่า วัดศรีโคมคำ - วงเวียน สภ.เมืองพะเยา กองช่าง กองการศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1,5,6

ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกแม่ต๋ำจนถึงป่าไม้เก่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาล 2