วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคจังหวัดพะเยา นางสาวอุทุมพร มะโนรี ออกปฏิบัติหน้าที่จัดทำบัตรประชาชนคนไข้ติดเตียงทั้งหมด จำนวน 4 ราย ตำบลเวียง 1 ราย ตำบลแม่ต๋ำ 3 ราย

+4