วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนวัดภูมินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล ว่าที่ ร.ต. จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีพร โกมลธง ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ อสม. ชุมชนวัดภูมินทร์ ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง รวมถึงมีความรู้ ทักษะ และสามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้สูงอายุอื่น ๆ ในชุมชนได้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลพะเยา