วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา นำโดยนางสุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแกนนำคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนวัดบุญยืน จำนวน 50 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดบุญยืน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 การขยายกลุ่มเป้าหมายชุมชนนำร่อง ภายใต้โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563