วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเติมในโครงการ "ตู้ปันสุข : จุดแบ่งปันน้ำใจ หยิบได้เติมได้ หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน" จำนวน 4 จุด ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ได้แก่

1. หน้าวัดภูมินทร์ ถนนแม่ต๋ำสายใน

2.หน้าโรงแรมภูกลอง ริมกว๊านพะเยา

3.หน้าสถานีดับเพลิง (บริเวณกาดโต้รุ่งลานม่วนใจ๋หนองระบู)

4.หน้าร้านวังแว่นพะเยา (สามแยกหน้าตลาด)

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพะเยาขอเชิญชวนชาวพะเยาทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าของตู้ปันใจ โดยขอความร่วมมือช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อย ตลอดจนเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้ได้มีหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ตำรวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ตลอดทั้งวัน