วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ กาดนัดสุขใจ๋ฮิมกว๊าน หลังเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล นายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาล นายภาษิต ธีรพันธุ์พิเชฎฐ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นางอรพรรณ มงคุณ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลเวียง นางนวิยา วิชาศิลป์ หัวหน้าศูนย์สาธารณสุขตำบลแม่ต๋ำ ร่วมกับ นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา และ นายกมลสันต์ ศรีวิราช เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกันเปิด "ตลาดนัดชั่วคราวตามมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่ 6 ของรัฐบาล"

ทั้งนี้คณะทำงานได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้แยกปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองทางเข้าออกจำนวน 4 จุด หน้ากาดนัดสุขใจ๋ฮิมกว๊าน โดยศูนย์เฉพาะกิจ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลเมืองพะเยาได้ออกมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมตลาดนัดชั่วคราวและได้ชี้แจงให้ผู้ค้าปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในบริเวณตลาดนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ซื้อให้สามารถจับจ่ายใช้สอยตามความเหมาะสม เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตที่รัฐบาลได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563

#ใส่ผ้าปิดปาก_ผ่านจุดคัดกรอง_เข้าออกต้องล้างมือ

#กาดสุขใจ๋ฮิมกว๊านเปิดตามมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่6ตามประกาศของรัฐบาล

#เปิดสี่โมงเย็นปิดสองทุ่มครึ่ง