วันที่ 31 มีนาคม 2563 นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ได้ถวายหน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส (face shield) ให้กับพระภิกษุสงฆ์วัดรัตนวนาราม และมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพะเยา ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหน้ากากคลุมหน้าแบบพลาสติกใส (face shield) จากทรงพลคลีนิค เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข ตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ พนักงานฝ่ายพัฒนารายได้ และงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะปฏิบัติหน้าที่