เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ดำเนินการทำความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา (25 มีนาคม) และตลาดเฉลิมศักดิ์ (28 มีนาคม) เพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ประชาชนผู้เดินทางมาใช้บริการ

นอกจากนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้ออกตรวจร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตเทศบาลทั้ง 6 แห่ง และติดตั้งป้ายมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของเทศบาลเมืองพะเยา บริเวณวัด และสุสานในเขตเทศบาล รวม 15 แห่ง

​​​​​​