วันที่ 26 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา (เวทีประชาคม) เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ผู้แทนประชาชน และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา