เทศบาลเมืองพะเยา โดยงานกิจการขนส่ง และงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาตั้งจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนและผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

นอกจากนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อสุสานประตูเหล็ก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันไวรัสและสิ่งสกปรก ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

มาตราการคัดกรอง ยังคงดำเนินไปตลอดจนกว่าสถาการณ์จะดีขึ้น