วันที่ 3  มีนาคม  2563  เทศบาลเมืองพะเยา  นำโดยนางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  มอบนางวัชรีพรรณ  เตมียบุตร        รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา นำกลุ่มจิตอาสาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา            ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้า สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นมาตรการป้องกันโรค Covid-19                ในชุมชน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  (ศพอส.)  เทศบาลเมืองพะเยา