นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบ ผอ.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และน.ส.ปภาวินี คำโพนงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมประจำปีที่ 4 โครงการพัฒนาเมืองเพื่อครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HomeNet) จัดขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (อียู) ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 แห่ง และกทม. ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ต่อไป