วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมไอแทป อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ว่าที่ร้อยโท ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา นางมณฑากาญจน์ ปรางมณีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และคณะ ได้ร่วมประชุมเตรียมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ "การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านพื้นที่เรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาและหลักสูตรการฝึกอบรม UP to Up skill / Re skill / New skill" โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา สนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ทั้งนี้เทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่น ณ บริเวณสวนสมเด็จย่า 90 ริมกว๊านพะเยาเสร็จสิ้นแล้ว และได้ร่วม MOU กับ สถาบันอุทยาการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (TK Park) เพื่อจัดเป็น TK park ประจำจังหวัดพะเยา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบภายในเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจนเทศบาลเมืองพะเยาได้รับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะทั่วทั้งบริเวณข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง และสวนสมเด็จย่า 90 ซึ่งกำลังส่งมอบพื้นที่ดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อน การเรียนรู้ และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสำหรับคนพะเยาและผู้มาเยือน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยาในการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านพื้นที่เรียนรู้เทศบาลเมืองพะเยาและหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จะเป็นส่วนเติมเต็มการพัฒนาดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป