วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ลานม่วนใจ๋หนองระบู นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าจนหลวง ประจำปี 2563” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยความร่วมมือจาก 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา และ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา ในระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ ข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา และ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กำหนดการกิจกรรม “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าจนหลวง ประจำปี 2563”