วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เข้าประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา (กรอ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ทางจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ กำลังดำเนินการ เช่น โครงการก่อสร้างเส้นทางกลุ่มจังหวัดโลจิสติกส์เหนือตอนบน 2 (อ.เชียงของ - อ.เทิง - อ.เชียงคำ - อ.ปง - อ.เชียงม่วน - อ.สอง) การศึกษาการสร้างทางเลี่ยงเมือง (วงแหวน,บายพาส) เพื่อลดอุบัติเหตุในท้องถนน และเพื่อลดการจราจรหนาแน่น จากเส้นทาง จ.พะเยา – เชียงราย รวมไปแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และมลพิษด้านฝุ่นละออง จ.พะเยา เป็นต้น