วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและจนท.งานพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมประชุมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำพร้อมกับจนท.ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรี จ.เชียงราย ในการอบรมการรวมกลุ่มอาชีพ 110 วัน ณ ที่ทำการอาคารวัดศรีอุโมงค์คำ