วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกันจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2562