วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม โดยนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาได้ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพะเยาที่ได้สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมในด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น