วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมการประชุมหารือแนวทางพัฒนาบริเวณวัดติโลกอารามและพื้นที่รอบกว๊านพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊าน ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอบเขตอำนาจการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาวัดติโลกอารามและพื้นที่รอบกว๊านพะเยาให้ครอบคลุมทุกมิติและไม่ขัดต่อระเบียบทางราชการของแต่ละหน่วยงานด้วย