วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ Phonics ประจำปี 2562 โดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับครูปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษา และครูที่สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณครูสามารถสื่อสารกับนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ตลอดจนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้