วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกจุฬาสินี โรจนคุณกำจร ตรวจติดตามโครงการขุดลอกลำน้ำร่องค้าน ตำบลแม่ต๋ำ เมืองพะเยา ซึ่งขออนุเคราะห์ดำเนินการโดย ทหารช่าง ช.พัน 302 กองทัพบก พลโท ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ร่วมประเมินและตรวจติดตามการดำเนินงาน