วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ซึ่งจังหวัดพะเยา โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา, บริษัท เออร์เบิ้น สเปซ จำกัด และบริษัท ทรีดอท ดีไซน์ จำกัด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อจัดทำแผนและผังแม่บทพัฒนาเมืองชายแดนและการท่องเที่ยววัฒนธรรมของ 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างสมดุล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมและการเสวนา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา