วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.15 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางวัชรีพรรณ เตมียบุตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่าย โครงการชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมขึ้น โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพะเยาและสำนักงานสาธารสุขจังหวัดพะเยา บรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่แกนนำชุมชนวัดศรีโคมคำและชุมชนวัดอินทร์ฐาน และร่วมระดมความคิดแนวทางการดำเนินงานในการเผยแพร่แก่คนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป