วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.50 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนวัดศรีโคมคำ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโดยนำทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพะเยา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของผู้ประสบภัยอันตราย แก่คนในพื้นที่ 14 ชุมชน