วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสมบัติ บินตะคุ ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ความรับร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลจังหวัดพะเยา สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา จัดขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรากำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน (อปพร.) จากคนในพื้นที่ 14 ชุมชนในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองพะเยา