วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้รับแจ้งความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมพายุพัดทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทั้งตำบลเวียงและตำบลแม่ต๋ำ ทั้งนี้หากบ้านท่านใดได้รับความเสียหายกรุณามาแจ้งที่ เทศบาลเมืองพะเยา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประธานชุมชน โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาแจ้งเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเสียหายต่อไปค่ะ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. รูปถ่ายที่ได้รับความเสียหาย
4. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
เทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูแต่ละหลังเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไปเช่นหลังคาบ้านใดได้รับความเสียหายกระเบื้องแตกกี่แผ่นก็กรุณาแจ้งและถ่ายรูปพร้อมแนบแบบฟอร์ม