วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น กับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา