วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรในสังกัดและศพอส. เทศบาลเมืองพะเยา ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน และคณะ รวม 50 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลเมืองพะเยา