วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง แผนข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่ง คณะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักปลัด